PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KISD HOUSE
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,588 205 45 81 37 23 2 18 1,172,956
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 19 5,205 226 0 73 19 5 2 23 950,884
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 149 7,875 515 0 159 76 7 11 82 2,257,410
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 6 10 1,105,324
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,192 46 16 116 102 4 130 18 1,037,820
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,334 604 66 326 64 33 8 24 1,805,544
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,149 296 5 13 57 5 6 27 1,785,196
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 62 6 15 18 4 5 26 995,433
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 35 6,685 71 3 11 91 5 1 12 1,054,200
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 66 4,115 114 8 108 7 4 4 15 1,008,086
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 118 5,547 489 20 310 56 41 16 118 2,109,086
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,039 186 15 59 124 4 2 10 1,239,193
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,699 474 6 79 133 207 12 37 2,528,465
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,478 46 23 91 176 4 3 27 1,253,582
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 5 10 544,160
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,304 5 141 588 4 4 3 11 809,036
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 293 9,736 450 35 462 86 7 7 14 1,386,611
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 871 6,467 728 83 1,446 202 32 9 17 2,292,730
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,308 1,105 919 2,227 259 40 27 182 13,745,701
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,731 13 12 13 76 16 1 21 3,759,025
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 67 7,107 12 8 6 71 3 1 6 3,661,321
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 7,014 100 0 31 62 6 2 34 3,676,436
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 87 7,826 79 9 183 72 48 1 11 4,018,817
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 105 6,289 44 5 23 70 5 2 20 3,680,890
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 40 9,839 230 24 21 49 3 1 15 3,938,813
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 4 41 3,982,856
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,029 36 4 20 70 3 5 20 3,692,271
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 212 7,257 105 6 16 94 26 4 7 3,801,920
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 60 7,986 125 10 8 75 6 4 17 3,829,828
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 83 7,793 116 0 2 80 3 6 10 3,802,675
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 81 9,100 31 5 12 70 3 2 31 3,718,932
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 193 8,078 241 108 428 133 3 8 9 4,126,415
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 144 6,052 42 8 21 70 5 3 16 4,694,828
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 5,775 35 5 20 88 28 3 19 3,598,155
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 154 7,603 273 445 1,703 209 51 5 13 609,098
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 102 9 3,766,348
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 155 7,509 43 7 25 181 8 3 15 3,674,637
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 1 145,499
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 1 131,461
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 2 120,947
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 104,877
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 5 3 126,285
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 140,578
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 4 141,354
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 2 121,846
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 120,472
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 2 1 133,309
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 3 164,067
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 2 137,129
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 122,088
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 3 141,859
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 2 142,149
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 1 139,651
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 3 126,843
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 3 3 122,350
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 133,769
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 116,397
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 1 118,724
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 119,079
   Tổng số5,183271,9997,7262,1848,9823,1848044451,034107,985,415